Jongeren-
ParticipatieIn de praktijk

Bij Jong & Je Wil Wat geloven we dat als je jongeren wil bereiken, je ze moet begrijpen en dat je dit alleen kunt doen door ze te betrekken. In de fase betrekken speelt jongerenparticipatie een grote rol.

Wat is jongerenparticipatie

In jongerenparticipatie doen, praten en beslissen jongeren mee over dingen in hun leven die voor hen belangrijk zijn.Je kunt dan denken aan:  

●     Advies geven aan de gemeenteraad van hun eigen stad
●     Meedenken over het nieuwe jeugdhulp beleid  
●     Meebeslissen over de toekomstige voorzieningen in hun eigen wijk
●     Meeschrijven aan klimaatbeleid
●     Een sportactiviteit organiseren en bedenken voor andere jongeren  

Wist je dat jongerenparticipatie een recht is van kinderen onder de 18 jaar? In het kinderrechtenverdrag is in artikel 12vastgelegd dat het mogelijk gemaakt moet worden dat jongeren inspraak hebben in zaken die hen aangaan.

waarom is

jongerenparticipatie

Belangrijk

Naast dat jongerenparticipatie een recht is, zorgt het ervoor dat er duurzame veranderingen en oplossingen tot stand komen.Jongeren hebben een ander perspectief dan volwassenen. Door aan jongerenparticipatie te doen sluit je aan bij hun belevingswereld. Eigenlijk maakt het jouw werk als projectleider, communicatieadviseur of beleidsmaker makkelijker.  

Wanneer je jongeren betrekt, weet je wat hun behoeftes zijn en wat ze belangrijk vinden. Op deze manier kun je gedegen besluiten, beleid of jongerencommunicatie opzetten rondom je onderwerp.  

Ook voor jongeren zelf is jongerenparticipatie belangrijk. Door mee te doen, mee te beslissen en mee te denken overonderwerpen die zij belangrijk vinden, krijgen ze het gevoel dat ze gezien worden. Ze doen ertoe. Daarnaast ontwikkelen ze hun eigen talenten en vaardigheden.

Samenwerken?

Heb jij vragen over het werven van jongeren? Wil je aan de slag met jongerenparticipatie? Maak direct een afspraak om te sparren of laat je vraag achter.

Nina Hoek van Dijke
Founder

jongeren participatie of jongeren decoratie?

Bij Jong & Je Wil Wat is het uitgangspuntjongerenparticipatie en geen jongeren decoratie, of wel schijnparticipatie.

We doen niet aan:  

●     Afkopen: Jongeren lijken een stem te krijgen, maar ze hebben geen invloed. Bijvoorbeeld omdat het besluit al gemaakt is.

●     Decoratie: Jongeren worden ingezet om een actie van volwassenen mooier te maken. Bijvoorbeeld omdat de wethouder jongeren wil betrekken voor een foto in de krant.

●     Manipulatie: Jongeren worden ingezet bij activiteiten die door volwassenen georganiseerd worden, maar weten niet wat het doel of de activiteit inhoudt.  

We doen wel aan:

●     Informeren: volwassenen voeren het project uit, jongeren worden betrokken door hen te informeren.

●     Raadplegen: volwassenen voeren het project uit, jongeren worden gevraagd om hun mening te geven, ze hebben inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen.

●     Adviseren: volwassenen coördineren het project, jongeren worden bij onderdelen betrokken en om advies gevraagd.

●     Coproduceren: jongeren nemen het initiatief voor een project en nemen besluiten over uitvoering. Volwassenen hebben een begeleidende rol. (mee)Beslissen: Jongeren nemen initiatief en voeren uit. Volwassenen worden zo nodig betrokken bij besluitvorming.

welke methodes zetten wij in voor jongeren-
participatie?

We kijken naar welk type jongeren je als organisatie wil betrekken of bereiken en wat het doel is. In hoeverre kunnen of willen zij meepraten? Dit bepaalt de methode die we inzetten. Wanneer je jongeren langdurig wil betrekken, kiezen we vaak voor een jongerenraad, een jongerennetwerk of jongerenpanel.  

Voor incidentele jongerenparticipatie kiezen we vaker voor methodes als straat & locatie-interviews, Whatsapp groepen, peer-to-peer onderzoek, pizza sessies, de ideeënbus, online stellingen of een hackathon.  

We vinden het erg belangrijk dat jongerenparticipatie voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor de jongeren die de overheid, gemeente of organisatie al vinden om mee te praten.  

hoe betrekken jullie jongeren bij jongeren-
participatie?

Voor veel organisaties is het een moeilijke stap: het vinden van jongeren die mee willen doen en mee willen praten. Bij Jong & Je Wil Wat hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan een methode om jongeren te werven en enthousiast mee te laten doen. Met ons eigen jongerennetwerk en daarbuiten. We zijn ook gespecialiseerd in specifieke doelgroepen:

jongeren die te maken hebben met jeugdhulp of jeugdcriminaliteit.  Wil je aan de slag met het betrekken van jongeren door middel van jongerenparticipatie? Neem vrijblijvend contact op  

bekijk onze cases