Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jong & Je Wil Wat B.V.gevestigd te Eindhoven, en openbaar gepubliceerd op de website www.jongenjewilwat.nl

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V.: de Besloten Vennootschap Jong & Je Wil Wat, alsmede door haar ingeschakelde derde(n) ten behoeve van de Overeenkomst. De B.V. wordt gevoerd door Nina Hoek van Dijke.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Jong & Je Wil Wat B.V. een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 4. Partijen: Jong & Je Wil Wat B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Offerte/aanbod: ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Jong & Je Wil Wat B.V. om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst of opdracht, waarmee Jong & Je Wil Wat B.V. zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van jongerencommunicatie en al hetgeen daarmee samenhangt, waaronder maar niet beperkt tot onderzoek en advies op het gebied van jongerentrends, jongerencampagnes, co-creatie en participatie, alsmede het verzorgen van trainingen en workshops.
 7. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 8. Training: verzamelnaam voor de trainingen en workshops die door Jong & Je Wil Wat B.V. worden gegeven en ontwikkeld.
 9. Materialen: al hetgeen door Jong & Je Wil Wat B.V. in het kader van de Overeenkomst is ontwikkeld, waaronder doch niet uitsluitend teksten, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, verslagen, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, systemen, werkwijzen, technieken, cursusmateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de diensten die Jong & Je Wil Wat B.V. aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Jong & Je Wil Wat B.V. derden worden ingeschakeld.
 2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
 3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of bedingen van Opdrachtgever is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden en/of bedingen schriftelijk en uitdrukkelijk door Jong & Je Wil Wat B.V. zijn aanvaard.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Jong & Je Wil Wat B.V. worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 OFFERTES

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van Jong & Je Wil Wat B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Indien in de Offerte geen termijn is genoemd, is de Offerte 30 dagen geldig.
 3. De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Jong & Je Wil Wat B.V. is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Jong & Je Wil Wat B.V. is verstrekt. Jong & Je Wil Wat B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 5. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties, welke Jong & Je Wil Wat B.V. verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten en dergelijke, binden Jong & Je Wil Wat B.V. niet.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 7. Jong & Je Wil Wat B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende Offerte of opdrachtbevestiging door Jong & Je Wil Wat B.V. is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het moment dat Jong & Je Wil Wat B.V. tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de Offerte of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de Offerte of opdrachtbevestiging van Jong & Je Wil Wat B.V. naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
 3. De door Partijen getekende Offerte of opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jong & Je Wil Wat B.V. niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever – op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Jong & Je Wil Wat B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jong & Je Wil Wat B.V. anders aangeeft.


Artikel 5 - Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag Jong & Je Wil Wat B.V. het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen.
 3. Behoudens nadrukkelijke instemming door Jong & Je Wil Wat B.V. en de bepalingen zoals vermeld in artikel 19 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door Opdrachtgever. Jong & Je Wil Wat B.V. weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden, mits door Opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van gederfde inkomsten.

Artikel 6 - Wijze van Uitvoering

 1. Jong & Je Wil Wat B.V. spant zich ervoor in om haar werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Jong & Je Wil Wat B.V. kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V. heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Jong & Je Wil Wat B.V. is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Jong & Je Wil Wat B.V. zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Jong & Je Wil Wat B.V. informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Jong & Je Wil Wat B.V. inzage te geven in alle informatie die Jong & Je Wil Wat B.V. nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Jong & Je Wil Wat B.V. ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Jong & Je Wil Wat B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Jong & Je Wil Wat B.V. is verstrekt, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 6. Indien en voor zover dit, naar de mening van Jong & Je Wil Wat B.V., van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Jong & Je Wil Wat B.V. worden ingeschakeld. Jong & Je Wil Wat B.V. zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van de Overeenkomst desgevraagd werkruimte en werkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
 8. Indien door medewerkers en/of derden die door Jong & Je Wil Wat B.V. of Opdrachtgever zijn ingeschakeld, in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever en/of op een door Opdrachtgever aangewezen andere locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Jong & Je Wil Wat B.V. en/of door Opdrachtgever ingeschakelde medewerkers en/of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald.
 10. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Jong & Je Wil Wat B.V. slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Jong & Je Wil Wat B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 11. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Jong & Je Wil Wat B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 12. Jong & Je Wil Wat B.V. houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin onder meer kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van Jong & Je Wil Wat B.V..
 13. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 6 - Wijze van Uitvoering

 1. Jong & Je Wil Wat B.V. spant zich ervoor in om haar werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Jong & Je Wil Wat B.V. kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V. heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Jong & Je Wil Wat B.V. is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Jong & Je Wil Wat B.V. zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Jong & Je Wil Wat B.V. informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Jong & Je Wil Wat B.V. inzage te geven in alle informatie die Jong & Je Wil Wat B.V. nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Jong & Je Wil Wat B.V. ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Jong & Je Wil Wat B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Jong & Je Wil Wat B.V. is verstrekt, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 7. Indien en voor zover dit, naar de mening van Jong & Je Wil Wat B.V., van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Jong & Je Wil Wat B.V. worden ingeschakeld. Jong & Je Wil Wat B.V. zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van de Overeenkomst desgevraagd werkruimte en werkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
 9. Indien door medewerkers en/of derden die door Jong & Je Wil Wat B.V. of Opdrachtgever zijn ingeschakeld, in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever en/of op een door Opdrachtgever aangewezen andere locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Jong & Je Wil Wat B.V. en/of door Opdrachtgever ingeschakelde medewerkers en/of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald.
 11. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Jong & Je Wil Wat B.V. slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Jong & Je Wil Wat B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 12. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Jong & Je Wil Wat B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 13. Jong & Je Wil Wat B.V. houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin onder meer kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van Jong & Je Wil Wat B.V..
 14. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 8 - Aanmelding en Aantal Deelnemers

 1. Plaatsing voor een training gebeurt op volgorde van aanmelding.
 2. Een training gaat uitsluitend door bij een minimum deelname van 7 personen.
 3. Indien zich minder dan 7 personen hebben aangemeld, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht om de training te annuleren of kan in overleg tussen Partijen een andere datum worden overeengekomen.
 4. In geval van annulering vanwege te weinig aanmeldingen, zal Jong & Je Wil Wat B.V. een door Opdrachtgever reeds betaald bedrag, aan Opdrachtgever restitueren.
 5. Tot één week voor de overeengekomen (start)datum van een training kan Opdrachtgever het aantal aangemelde personen voor een training kosteloos wijzigen.
 6. Het definitieve aantal aangemelde personen dat vanaf één week voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor het bedrag dat Jong & Je Wil Wat B.V. in rekening kan brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 9 - Vervanging

Jong & Je Wil Wat B.V. behoudt zich het recht voor om een training af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ziekte van familie of dierbaren die verhinderen dat de Overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Met wederzijds goedvinden zal een vervanger worden ingezet van vergelijkbaar niveau of Partijen kunnen andere data overeenkomen waarop de training wordt ingehaald. Opdrachtgever wordt hierover onmiddellijk geïnformeerd en eventuele vervanging geschiedt zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever.


Artikel 10 ANNULERING TRAINING

 1. Annulering van een training door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van een training, anders dan vermeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever het volgende verschuldigd aan Jong & Je Wil Wat B.V.:
  - 50% van het totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt in de periode van twee weken tot één week voorafgaand aan (start)datum van de training;
  - 70% van het totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt in de week voorafgaand aan de (start)datum van de training;
  -100% van het totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt op de (start)datum van de training;
  - Opdrachtgever is geen honorarium verschuldigd indien de annulering meer dan twee weken voorafgaand aan de (start)datum van de training plaatsvindt.
 3. Bij opschorting of annulering bij de start of na aanvang van een training vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats.
 4. Indien de datum van een training door toedoen van Opdrachtgever wordt verzet, zullen de kosten die gemoeid zijn met het verzetten van de training aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders wordt vermeld.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Jong & Je Wil Wat B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Jong & Je Wil Wat B.V. worden geheven dan wel door derden ten laste van Jong & Je Wil Wat B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór het verrichten van de werkzaamheden wijzigen, heeft Jong & Je Wil Wat B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Jong & Je Wil Wat B.V. heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten die Jong & Je Wil Wat B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals bureaukosten, waaronder begrepen kopieerkosten, portokosten en telefoonkosten, en reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
 5. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is dat Jong & Je Wil Wat B.V. reiskosten maakt, of verblijfkosten in lokaliteiten die niet aan Opdrachtgever toebehoren of die niet door Opdrachtgever zijn gehuurd, komen deze kosten geheel ten laste van Opdrachtgever en dienen deze kosten rechtstreeks door Opdrachtgever aan de betreffende crediteur te worden voldaan. Voordat deze kosten worden gemaakt zal Jong & Je Wil Wat B.V. aan Opdrachtgever inzicht geven in de hoogte van de betreffende kosten.
 6. De kosten van derden die Jong & Je Wil Wat B.V. ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg afgestemd.
 7. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
 8. In geval van een Overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is Jong & Je Wil Wat B.V. gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 9. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Jong & Je Wil Wat B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen als bedoeld in het voorgaande lid, is Opdrachtgever gerechtigd om binnen 7 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, echter hij is in dat geval gehouden tot een redelijke vergoeding van de gemaakte kosten dan wel het reeds gepresteerde.
 10. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Jong & Je Wil Wat B.V. gehanteerde tarieven. Jong & Je Wil Wat B.V. zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 11. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Jong & Je Wil Wat B.V. kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Jong & Je Wil Wat B.V. zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken.
 12. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. een uurtarief hanteert, verplicht Jong & Je Wil Wat B.V. zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.
 13. De door Opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst.

Artikel 12 FACTURERING EN BETALING

 1. Jong & Je Wil Wat B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V. draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever mag Jong & Je Wil Wat B.V. het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 3. Opdrachtgever dient facturen van Jong & Je Wil Wat B.V. binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de door Jong & Je Wil Wat B.V. aangegeven bankrekening. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur zoals door hem is verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval de desbetreffende wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de datum van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een volledige maand.
 4. In geval van een meerdaagse training is Opdrachtgever, na definitieve bevestiging van aanmelding voor een training, 30% van de totale som verschuldigd. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur en dient deze factuur uiterlijk één week voor de (start)datum van de training te betalen. Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na de (start)datum van de training te worden voldaan. Voor betaling gelden verder de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel.
 5. De kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie wegens verzuim van betaling bedragen elke keer € 40,- en komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen, worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum.
 6. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Jong & Je Wil Wat B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Jong & Je Wil Wat B.V. om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Jong & Je Wil Wat B.V. de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
 8. Jong & Je Wil Wat B.V. heeft het recht om, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Jong & Je Wil Wat B.V. aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Jong & Je Wil Wat B.V. wenselijk is.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Jong & Je Wil Wat B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen.

Artikel 13 KLACHTEN / RECLAMES

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Jong & Je Wil Wat B.V..
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jong & Je Wil Wat B.V. in staat is om adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Jong & Je Wil Wat B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Jong & Je Wil Wat B.V. slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 16 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 14 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde informatie en/of materialen, waaronder maar niet beperkt tot apparatuur, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jong & Je Wil Wat B.V..
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Jong & Je Wil Wat B.V. daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.
 4. Het is Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jong & Je Wil Wat B.V., niet toegestaan om gegevens en/of materialen te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, ingrijpend te wijzigen, dan wel op enigerlei wijze aan derden buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
 5. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Jong & Je Wil Wat B.V. tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en/of materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 NIET-OVERNAME BEDING

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 2 jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg met Jong & Je Wil Wat B.V. heeft plaatsgehad, werknemers of voormalig werknemers van Jong & Je Wil Wat B.V. of door Jong & Je Wil Wat B.V. ingeschakelde derden, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, hetzij om niet, hetzij tegen betaling, voor zich te laten werken.
 2. Bij overtreding door Opdrachtgever van het in het voorgaande lid bepaalde, verbeurt Opdrachtgever aan Jong & Je Wil Wat B.V. een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,-, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan Jong & Je Wil Wat B.V. van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien de schade meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen en onverminderd het recht van Jong & Je Wil Wat B.V. om nakoming van dit beding en stopzetting van de overtreding(en) te vorderen. Overtreding zal voor Jong & Je Wil Wat B.V. een zwaarwegende reden vormen om tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan, zonder verplichting tot het vergoeden van enige schade aan Opdrachtgever.

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
  b. de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Jong & Je Wil Wat B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jong & Je Wil Wat B.V. kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
  c. de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
 4. Jong & Je Wil Wat B.V. is nooit aansprakelijk voor:
  a. schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Jong & Je Wil Wat B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
  b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van door Jong & Je Wil Wat B.V. ingeschakelde derden (medewerkers van Jong & Je Wil Wat B.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Jong & Je Wil Wat B.V. verbonden organisatie;
  c. bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in het vierde lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van Jong & Je Wil Wat B.V. gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jong & Je Wil Wat B.V..
 6. Elke aansprakelijkheid van Jong & Je Wil Wat B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door Jong & Je Wil Wat B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Jong & Je Wil Wat B.V. in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Jong & Je Wil Wat B.V. in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade, van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 8. Het bedrag waarvoor Jong & Je Wil Wat B.V. in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever is verzekerd.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jong & Je Wil Wat B.V..
 10. Enig recht op schadevergoeding vervalt 3 maanden na het moment, waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht. Voor consumenten en aan consumenten gelijk gestelde partijen geldt de afwijkende maximale termijn van één jaar. Indien Opdrachtgever nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt Opdrachtgever niet voor schadevergoeding in aanmerking.
 11. Voor iedere door Jong & Je Wil Wat B.V. aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Jong & Je Wil Wat B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 17 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

 1. Alle situaties van overmacht aan de zijde van Jong & Je Wil Wat B.V. ontslaan Jong & Je Wil Wat B.V. van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jong & Je Wil Wat B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Jong & Je Wil Wat B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is Jong & Je Wil Wat B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
 3. Als niet toerekenbare tekortkoming gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Jong & Je Wil Wat B.V. afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Jong & Je Wil Wat B.V. zijn ingeschakeld.
 4. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhangt van door Opdrachtgever ingeschakelde derden en indien deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, dan is Jong & Je Wil Wat B.V. gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Jong & Je Wil Wat B.V. kan worden gevergd. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
 5. Indien één der partijen niet aan haar/zijn verplichtingen kan voldoen of verwacht hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Jong & Je Wil Wat B.V. gerechtigd om het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 18 VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Jong & Je Wil Wat B.V. of door Jong & Je Wil Wat B.V. ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is, onverlet de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Jong & Je Wil Wat B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Jong & Je Wil Wat B.V. op grond van het in dit artikel bepaalde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Jong & Je Wil Wat B.V. zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen wat in dit geval van hem verwacht mag worden.

Artikel 19 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de Offerte.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de door Opdrachtgever bij de Overeenkomst betrokken derden.
 3. Jong & Je Wil Wat B.V. zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning uit te voeren.
 4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst door Jong & Je Wil Wat B.V. verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan Jong & Je Wil Wat B.V. te voldoen.
 6. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij:
  a. een verzoek tot faillissement is ingediend;
  b. surseance van betaling is aangevraagd;
  c. liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft;
  d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of
  e. de andere partij anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen verliest.
 7. Jong & Je Wil Wat B.V. is in geval van ontbinding van de Overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient iedere partij alle in haar/zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onmiddellijk aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 20 GEBRUIK VAN E-MAIL

 1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen door middel van e-mail met elkaar kunnen communiceren.
 2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail. Iedere partij doet al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 21 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerking van persoonsgegevens door Jong & Je Wil Wat B.V. vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Jong & Je Wil Wat B.V. zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan.
 2. Jong & Je Wil Wat B.V. beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Jong & Je Wil Wat B.V. tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.
 3. Ten behoeve van de overeenkomst die je met Jong & Je Wil Wat B.V. sluit, worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om gegevens die je zelf verstrekt of door de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële gegevens, of gegevens uit openbare registers (zoals de Kamer van Koophandel). Welke gegevens Jong & Je Wil Wat B.V. precies verwerkt en met welk doel, staat in de Privacy Statement van Jong & Je Wil Wat B.V..
 4. Na de uitvoering van de overeenkomst, wordt jouw naam en e-mailadres toegevoegd aan een lijst met relaties van Jong & Je Wil Wat B.V. om zakelijke contact te kunnen onderhouden. De Voorronde kan bijvoorbeeld gericht aanbiedingen doen die aansluiten op de actualiteiten. Je kan elk moment aangeven dat je uit deze lijst verwijderd wil worden.

Artikel 22 ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

 1. Jong & Je Wil Wat B.V. betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Jong & Je Wil Wat B.V. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Jong & Je Wil Wat B.V. door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
 3. Opdrachtgever zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in het tweede lid van dit artikel opleggen aan zijn medewerkers en/of aan derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Jong & Je Wil Wat B.V. is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
 5. Jong & Je Wil Wat B.V. behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan aan Jong & Je Wil Wat B.V. wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Jong & Je Wil Wat B.V., onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Jong & Je Wil Wat B.V. gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jong & Je Wil Wat B.V..
 3. Jong & Je Wil Wat B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden, met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
 4. In geval van overdracht van (een gedeelte van) de onderneming van Opdrachtgever in de zin van artikel 7:662 BW of indien Opdrachtgever een fusie aangaat met een andere onderneming, is Opdrachtgever verplicht om aan de overnemende of fuserende partij mee te delen dat hij contractuele verplichtingen is aangegaan met Jong & Je Wil Wat B.V. met een post-contractueel karakter. De post-contractuele verplichting tussen Partijen is als volgt: Opdrachtgever dient in het geval als in dit lid omschreven er zorg voor te dragen dat alle rechten en plichten uit de tussen Jong & Je Wil Wat B.V. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst overgaan op de overnemende of fuserende partij, tenzij Jong & Je Wil Wat B.V. afziet van haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze post-contractuele bepaling.

Artikel 24 STRIJDIGE CLAUSULES

Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 25 NEDERLANDSE TEKST BINDEND

Indien van deze Algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies zijn of worden opgemaakt zal steeds, in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie daarvan beslissend zijn.

Artikel 26 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 108 Rv zullen alle geschillen tussen Partijen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, dan wel de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van Jong & Je Wil Wat B.V..